КОНКУРС ЗА УПИС


СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ


(ПРВИ УПИСНИ РОК)

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у складу са терминима које ће дефинисати Универзитет у Београду и који ће бити благовремено постављени на овој страници.

СЛОБОДНА МЕСТА

Студијски програмНа терет буџетаСамофинансирајући
Рударско инжењерство26
Металуршко инжењерство14
Технолошко инжењерство26
Инжењерски менаџмент28
Укупно724

*Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2024/2025. годину.
Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријаве на конкурс ће се примати 02.09.2024. до 17.10.2024. године, у времену од 09 до 12 часова у Студентској служби Факултета.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • кратку биографију;
 • диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена , као и потврду о средњој оцени;
 • доказе који се односе на остварене научне радове (фотокопије објављених радова, односно потврду часописа са DOI бројем);
 • доказ о знању једног светског језика;
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предајуипотврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

По потреби, факултет може тражити од кандидата и друга документа.

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2023/24.године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05,100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија самоуколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30 % укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

За накнаду трошкова пријаве на конкурс, сви студенти уплаћују износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на докторске академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има:

 • завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије на акредитованој високошколској установи и студијском програму, са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и општом просечном оценом од најмање 8 на претходним нивоима студија или
 • завршене основне академске и мастер академске студије, односно интегрисане студије на акредитованој високошколској установи и студијском програму, са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у одговарајућем обиму који је у складу са чланом 25б Правилника о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Универзитету у Београду – Техничком факултету у Бору (доступан на https://www.tfbor.bg.ac.rs/files/doc/normativna-akta/Pravilnik_o_upisu_na_2._i_3._stepen_2024_preciscen_tekst.pdf), на докторске студије може се уписати и лице које задовољава услове конкурса, а које има општу просечну оцену студирања (ОПО) мању од 8,00 (осам), ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је збир опште просечне оцене (ОПО) и додатних бодова (ДБ) за научно-истраживачки рад најмање 8,00 (осам) .

На докторске студије може се уписати лице које задовољава горе поменуте услове, ако је претходне степене студија завршио на овом Факултету на истом студијском програму на који се пријављује.

На докторске студије се може уписати и лице које испуњава горе поменуте услове, али неки од претходних нивоа студија није завршило на истом студијском програму на који се пријављује или је завршило по наставном плану који не обезбеђује потребну основу за студијски програм за који се пријављује. За таквог кандидата могу се прописати допунски испити из предмета основних академских или мастер академских студија.

На докторске студије се може уписати и лице које је студије завршило на другом факултету, а задовољава услове конкурса и има на претходним студијама положене испите из дела предмета који представљају потребну основу за студијски програм. За таквог кандидата могу се прописати допунски испити из предмета основних академских или мастер академских студија.

Комисија за академске студије трећег степена прописује предмете из којих се полажу допунски испити за сваког кандидата појединачно, зависно од претходне спреме кандидата, просечне оцене студија, оцена из предмета који представљају основу за студијски програм, као и садржаја студијског програма за који кандидат конкурише.

Кандидат којем су прописани допунски испити уписује се у прву годину докторских студија у статусу самофинансирајућег студента. Допунски испити се полажу комисијски и записнички се констатује да ли је кандидат положио испит. По полагању свих допунских испита кандидат стиче право да полаже испите са докторских студија.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. октобра 2024. године.

УПИС ЛИЦА СА АКАДЕМСКИМ ЗВАЊЕМ МАГИСТАР НАУКА НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

На студијске програме докторских студија може се уписати и лице које има академски степен магистра наука.

Лице које је стекло академски назив магистар наука по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) остварује право на упис на студијски програм докторских студија, у истој или сродној научној области, ако се пријавило на конкурс за који испуњава услове и уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Лицу са академским звањем магистра наука, може се, на лични захтев, признати део садржаја наставног плана магистарских студија, уз могућност одређивања савладавања допунских обавеза. Одлуку о признавању доноси наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и факултета.

Лице са академским звањем магистра наука мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. Дужина трајања студија је двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност продужења рока за завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4. Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.

УПИС ЛИЦА КОЈА СУ ЗАПОЧЕЛА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ У ИСТОЈ ИЛИ СРОДНОЈ НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ

На студијски програм докторских академских студија може се уписати и лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области на другој високошколској установи, под условима утврђеним студијским програмом, на начин и по поступку утврђеним општим актима Универзитета и факултета. Овакво лице мора испуњавати услове за упис на студијски програм; може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Такође, овакво лице мора да оствари најмање 90 ЕСПБ бодова на студијском програму докторских студија на који је уписано, а који се односе на истраживање, израду и одбрану докторске дисертације. Дужина трајања студија ових лица је двоструки број школских година преосталих за реализацију овако уписаног студијског програма, уз могућност продужења роказа завршетак студија на лични захтев, у складу са чланом 101. став 4. Статута Универзитета, при чему једна година одговара времену потребном за остваривање обима до 60 ЕСПБ бодова.

Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.        

Лице које је започело докторске студије у истој или сродној научној области, као и лице са академским звањем магистар наука подноси захтев за упис факултету, односно Универзитету у роковима одређеним конкурсом за упис студената који расписује Универзитет.

Када су у питању особе које прилажу страну високошколску исправу којом се доказује савладани део студијског програма на страној високошколској установи у циљу конкурисања за упис на студијске програме докторских академских студија, а у складу са чланом 96 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду'', бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022, 233/2022, 236/2022 241/2022, 243/2022, 244/2023, 245/2023, 247/2023 и 251/2023), неопходно је да поступак признавања покрену најкасније до 1. јуна 2024. године ради утврђивања права на упис по наведеном основу.

О поднетом захтеву одлучује декан, односно ректор. Наставно-научно веће факултета, односно Веће за студије при Универзитету одлучују о признавању положених испита. Уколико је лице започело докторске студије у иностранству, кандидат подноси Универзитету захтев за признавање стране високошколске исправео пређеном делу студијског програма ради укључивања у већ започети ниво високог образовања. Декан, односно ректор доноси решење о упису на студијски програм које садржи и следеће податке: број признатих ЕСПБ бодова, дужину трајања студија и статус самофинансирајућег студента. Број признатих ЕСПБ бодова не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних општим актом факултета.

Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије утврђује се на основу укупног броја бодова (УББ) сваког кандидата. Укупан број бодова (УББ) одређује се на основу опште просечне оцене студирања (ОПО), израчунате на начин дат у члану 25а. овог правилника, додатних бодова (ДБ) за научне радове израчунатих на начин дат у члану 25б. овог правилника и претходне дужине студирања кандидата. Укупан број бодова (УББ) је једнак једнак збиру опште просечне оцене (ОПО), додатних бодова (ДБ) и укупне дужине претходног трајања студија (у годинама) подељеном са укуном дужином студирања кандидата (у годинама):

УББ=ОПО + ДБ + (укупна дужина претходног трајања студија, у годинама / укупна дужина студирања кандидата, у годинама)

Приликом израчунавања укупног броја бодова (УББ) за кандидате који имају општу просечну оцену (ОПО) мању од 8,00 и објављене научне радове у складу са чланом 25б. узима се да је збир ОПО + ДБ = 8,00.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања, остварени научни резултати и други услови прописани општим актом факултета.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

Додатни бодови (ДБ) се додељују кандидату за објављене научне радове из области студијских програма основних академских и мастер академских студија које је кандидат завршио, а који су дефинисани Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата истраживача.

Додатни бодови (ДБ) се израчунавају на следећи начин:

ДБ=БН/20

где је БН – укупан број бодова добијен по основу остварених научних радова, једнак збиру вредности резултата за одговарајуће категорије остварених радова. Додатни бодови се рачунају само за научне радове из категорија М20 и М50 објављене пре уписа на докторске академске студије, који су дефинисани Правилником о стицању истраживачких и научних звања ("Cлужбени гласник PC", 6p. 159/2020, 14/2023.).

У случају да након рангирања на прелиминарној ранг листи остане слободних (непопуњених) места, кандидатима из претходног става се, према ранг листи, омогућава прелазак из статуса самофинасирајућег у статус буџетског студента на коначној ранг листи.

Напомена: На основу члана 26. Правилника о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Техничком факултету у Бору кандидат којем су прописани допунски испити уписује се у прву годину докторских студија у статусу самофинансирајућег студента.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 • Пријављивање кандидата: 02.09.2024. до 17.10.2024. године, у времену од 09 до 12 часова;
 • Објављивање прелиминарне ранг листе пријављених кандидата (за сваки студијски програм): 17.10.2024. године до 16 часова;
 • Примедбе Комисији на прелиминарну ранг листу: 18.10.2024. године, од 09 до 12 часова;
 • Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 21.10.2024. године, до 12 часова;
 • Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 22.10.2024. године, од 09 до 12 часова;
 • Доношење решења по жалби (Декан): 23.10.2024. године, до 12 часова;
 • Објављивање коначне листе кандидата (за сваки студијски програм): најкасније 24.10.2024. године у 12 часова;

РАНГ ЛИСТЕ

Биће објављено накнадно.

Коначне ранг листе:

Рударско инжењерство

Нерангирани кандидати

Објављено 08. новембра 2023. године у 12:06 часова.

Прелиминарне ранг листе:

Рударско инжењерство

Нерангирани кандидати

Објављено 07. новембра 2023. године у 12:54 часова.

- ромска национална мањина

- лица са инвалидитетом

Нерангирани кандидати

УПИС СТУДЕНАТА

Упис студената докторских академских студија: 28.10.2024. и 29.10.2024. године , у времену од 08 до 12 часова.

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис .

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Са студентом који се уписује на докторске студије се склапа Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

Кандидати који стекну право на упис на докторске академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:

 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 • Попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);
 • Индекс (обезбеђује факултет);
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе.

За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере  Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 3.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124. 

Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 160.000 динара и може се уплатити у 3 једнаке рате. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 3.500 еура годишње.

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе, уколико је високошколска исправа о претходном образовању стечена у иностранству.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније петнаест дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Страна документа предата после ових рокова, омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније петнаест дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Страна документа предата после ових рокова, омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Канцеларији за студенте са инвалидитетом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија за студенте са инвалидитетом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.

КОНТАКТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Војске Југославије 12
19210 Бор

телефон: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
факс: 030/421-078

E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs