Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Mapa sajta

Aktuelnosti


- Događaji i arhiva vesti

- Studentske stranice

- UPIS - informator za buduće brucoše

- Korisni linkovi

- Pitanja i primedbe

Studijski programi


- Rudarsko inženjerstvo

- Metalurško inženjerstvo

- Tehnološko inženjerstvo

- Inženjerski menadžment

Časopisi


Journal of Mining and Metallurgy

- Section A: Mining

- Section B: Metallurgy

- Serbian Journal of Management

- Reciklaža i održivi razvoj

Skupovi


- IOC

- ECOTER

- MKSM

- SRTOR

O Fakultetu


- Osnovni podaci

- Istorijat

- Organizacija

- Uprava

- Dekanat

- Šefovi odseka i katedri

- Savet fakulteta

- Nastavno-naučno veće

- Osoblje

- Nastavno osoblje

- Redovni profesori

- Vanredni profesori

- Docenti

- Nastavnici stranog jezika

- Asistenti

- Saradnici u nastavi

- Dopunski radni odnos

- Nenastavno osoblje

Pomoćno osoblje u nastavi

Sekretarijat

- Biblioteka

- Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća

- Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta

- Statistički podaci

- Lokacija i prostorni plan Fakulteta

Nastava


- Studijski programi

- Rudarsko inženjerstvo

- Metalurško inženjerstvo

- Tehnološko inženjerstvo

- Inženjerski menadžment

- Raspored časova

- Raspored ispita

- Bibliotečki fond

- Korisne informacije

- Vrste i nivoi studija

- Obim studija

- Upis na studijski program

- Pravila studija

- Školska godina

- Oblici aktivne nastave

- Ocenjivanje

- Ispitni rokovi i način polaganja ispita

- Upis na višu godinu studija

- Stručna praksa

- Mirovanje prava i obaveza studenata

- Disciplinska odgovornost studenata

- Završni rad

- Prestanak statusa studenta

- Stručni, akademski i naučni nazivi

- Isprave o završenim studijama

- Promocija

Naučno istraživački rad


- Rezultati NIR-a

- Projekti

- Lista projekata koje finansira MNTR

- Lista istraživača na projektima MNTR

- Studije i elaborati

- Oprema

- Ponuda usluga

- Javni radovi

Međunarodna saradnja


- Međunarodna saradnja

- Izveštaj o ostvarenoj saradnja

- Ugovori o saradnji

- Međunarodni projekti

- Mobilnost studenata

- Mobilnost profesora

- Naučna saradnja

- Akademske mreže

Izdavaštvo


- Časopisi

- Katalog izdanja

- Udžbenici

- Monografije

- Elektronska izdanja

- Zbornici radova

- Nova izdanja

- Ostale publikacije

Samoevaluacija


- Izveštaji o samovrednovanju Tehničkog fakulteta u Boru

- Periodični izveštaji o samovrednovanju Tehničkog fakulteta u Boru

- Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika od strane studenata

- Vrednovanje kvaliteta i kompetencija diplomiranih studenata

- Izveštaj za školsku 2007/2008 godinu

- Vrednovanje rezultata i kvaliteta naučno-istraživačkog rada

Akreditacija


- Akreditavija Fakulteta kao NIO

- Akreditacija Fakulteta

- Akreditacija studijskih programa

- Rudarsko inženjerstvo

- Metalurško inženjerstvo

- Tehnološko inženjerstvo

- Inženjerski menadžment

- Akreditacija laboratorija

Upravljanje kvalitetom


- Misija-Vizija

- Politika kvaliteta

- Izveštaji

Naučni skupovi


- International October Conference

- Ekološka istina

- Majska konferencija o strategijskom menadžmentu

- Simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju

Normativna akta


- Normativna akta ustanove i organa upravljanja

- Poslovnici o radu

- Akta iz oblasti kvaliteta

- Akta iz oblasti nastave i naučnog rada

- Normativna akta koja se odnose na studente

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.