КОНКУРС ЗА УПИС


СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ


(ПРВИ УПИСНИ РОК)

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у складу са терминима које ће дефинисати Универзитет у Београду и који ће бити благовремено постављени на овој страници.

СЛОБОДНА МЕСТА

Студијски програмНа терет буџета*Самофинансирајући
Рударско инжењерство124
Металуршко инжењерство62
Технолошко инжењерство62
Инжењерски менаџмент3612
Укупно6020

* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2024/2025. годину.
Уколико број одобрених буџетских места буде мањи од наведеног, извршиће се прерасподела тих места, а број самофинансирајућих места ће се изменити тако да укупан број студената који се уписују по студијском програму остане непромењен

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријаве на конкурс ће се примати од 02.09.2024. године до 02.10.2024. године, у времену од 09 до 12 часова у Студентској служби Факултета.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријављивања кандидати служби подносе следећа документа:

 • пријавни лист са назнаком студијског програма за који конкурише;
 • кратку биографију;
 • фотокопију дипломе основних академских студија или уверење о дипломирању, а оригинал на увид;
 • фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој оцени, а оригинал на увид;
 • решење о признавању стране високошколске исправе или потврду да је поступак признавања ради наставка образовања започет (само за кандидате који имају страну високошколску исправу);
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНЕ дипломе о завршеним основним академским студијама, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената.

Диплома и додатак дипломи поднети приликом пријаве за конкурс сматраће се исправним високошколским исправама ако су издате од стране акредитоване високошколске установе за акредитовани студијски програм.

Кандидат који је завршио студије по прописима који су важили до доношења Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) уз диплому, уместо додатка дипломи обавезно доставља уверење о положеним испитима.

Кандидат коме није издата диплома, приликом уписа подноси уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима, с тим да, најкасније у року од годину дана, достави факултету, односно Универзитету диплому и додатак дипломи о завршеном претходном степену високог образовања.

Диплома о завршеном првом степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на други и трећи степен студија само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ бодова, односно 54/180 ЕСПБ бодова у складу са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма.

Универзитет, односно факултет који реализује студијски програм на који се кандидат уписује дужан је да провери поднете високошколске исправе и уколико утврди да исправа није издата у складу са важећим прописима, кандидат нема право на упис.

Уколико се накнадно утврди да исправа о завршеном претходном степену студија има недостатке, спроводи се поступак поништавања уписа, у складу са Законом.

Кандидати који имају страну високошколску исправу приликом пријаве предају решење или потврду да је поступак признавања на Универзитету започет.

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су претходни степен студија завршили пре школске 2023/24. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

За накнаду трошкова пријаве на конкурс, држављани Србије уплаћују износ од 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

За накнаду трошкова пријаве на конкурс, страни држављани уплаћују износ од 100 евра (по средњем курсу НБС) на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио право на упис.

Право пријаве на конкурс за упис на мастер академске студије имају кандидати који су:

 • претходно завршили четворогодишњи студијски програм основних академских студија и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова;
 • претходно завршили трогодишњи студијски програм основних академских студија (180 ЕСПБ) и двогодишњи студијски програм мастер академских студија (120 ЕСПБ) и остварили укупно 300 ЕСПБ бодова;
 • претходно завршили интегрисане академске студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова.

Лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 –аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), има право на упис на мастер академске студије под условима и на начин прописан Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду и општим актом факултетаи то:

 • лице које има стечено високо образовање у трајању од најмање осам семестара има право да упише мастер академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности.

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније до 14. октобра 2024. године.

Директну проходност ка свим студијским програмима имају кандидати који су основне академске студије завршили на истом или сличном студијском програму.

Проходност ка студијском програму Рударско инжењерство имају и кандидати који су основне академске студије завршили у области техничко-технолошких наука. Проходност ка студијским програмима Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство имају и кандидати који су основне академске студије завршили у области техничко-технолошких наука, хемије, физике и физичке хемије. За ове кандидате могу се након пријаве на конкурс, а пре уписа на студијски програм прописати допунски испити са основних академских студија уколико немају потребну основу за студијски програм за који се пријављују

Проходност ка студијском програму Инжењерски менаџмент имају и кандидати који су основне академске студије, завршили у области техничко – технолошких наука, менаџмента, економије и организационих наука. За ове кандидате могу се након пријаве на конкурс, а пре уписа на студијски програм прописати допунски испити са основних академских студија уколико немају потребну основу за студијски програм за који се пријављују.

Предмете из којих се полажу допунски испити одређује руководилац студијског програма, за сваког кандидата појединачно, зависно од претходне спреме кандидата, просечне оцене студија, оцена из предмета који представљају предспрему за студијски програм, као и предвиђеног наставног плана студија кандидата. Допунски испити се уписују у евиденцију и у индекс студента. По полагању свих допунских испита кандидат стиче право да полаже испите са тих студија.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАНГИРАЊА КАНДИДАТА

Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије, утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања.

Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:

Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.

За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

За лице које има стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји.

КОНКУРСНИ РОКОВИ

 • Пријављивање кандидата: од 02.09.2024. године до 02.10.2024. године, у времену од 9 до 12 часова;
 • Објављивање прелиминарне ранг листе пријављених кандидата (за сваки студијски програм): 02.10.2024. године до 16 часова;
 • Примедбе Комисији на прелиминарну ранг листу: 03.10.2024. године од 09 до 12 часова;
 • Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 04.10.2024. године до 12 часова;
 • Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 07.10.2024. године од 09 до 12 часова;
 • Доношење решења по жалби (Декан): 08.10.2024. године до 12 часова;
 • Објављивање коначне листе кандидата (за сваки студијски програм): 08.10.2024. године до 16 часова;

РАНГ ЛИСТЕ

Биће објављено накнадно.

Коначне ранг листе:

Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство

Објављено 08. новембра 2023. године у 12:08 часова.

Прелиминарне ранг листе:

Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Металуршко инжењерство

Објављено 03. новембра 2023. године у 13:15 часова.

- ромска национална мањина

- лица са инвалидитетом

Нерангирани кандидати

УПИС СТУДЕНАТА

Упис студената мастер академских студија: 10.10.2024. и 11.10.2024. године, у времену од 08:00 до 14:00 часова.

Лице је остварило право на упис уколико се на ранг листи налази у оквиру броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат остварује право на упис, уколико се налази на коначној ранг листи, до броја који је конкурсом предвиђен за упис (за дати студијски програм).

Кандидати који стекну право на упис на мастер академске студије на Техничком факултету у Бору, приликом уписа подносе:

 • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
 • извод из матичне књиге рођених (факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
 • Две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 • Попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету);
 • Индекс (обезбеђује факултет);
 • Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа;
 • Доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • По потреби и друге доказе.

За административне трошкове уписа, потребне обрасце (ШВ-20, индекс) и рада Центра за развој каријере Универзитета, сви студенти уплаћују износ од 2.000,00 динара на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број 124.

Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 80.000 динара и може се уплатити у 3 једнаке рате. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.400 еура годишње.

За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне високошколске исправе.     

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према утврђеном редоследу на коначној ранг листи студијског програма.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет уколико је високошколска исправа о претходном образовању стечена у иностранству.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније петнаест дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Страна документа предата после ових рокова, омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније петнаест дана пре истека рока који је факултет одредио за пријаву на конкурс.

Страна документа предата после ових рокова, омогућавају конкурисање за упис тек следеће школске године.

УПИС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Канцеларији за студенте са инвалидитетом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија за студенте са инвалидитетом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.

Напомена: Упис лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националне мањине, која су применом Програма афирмативних мера уписала и завршила основне академске студије у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, на мастер академске студије ће моћи да се уписују применом Програма афирмативних мера, уколико то Влада Републике Србије у оквиру Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији оснивач је Република Србија у школској 2024/25. години утврди и уколико се кандидати за такав програм изјасне.

КОНТАКТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Војске Југославије 12
19210 Бор

телефон: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
факс: 030/421-078

E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs