Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Студијски програми Рударско инжењерство Металуршко инжењерство Технолошко инжењерство Инжењерски менаџмент Распоред часова Распоред испита Библиотечки фонд Корисне информације Испитна питања
Настава

Корисне информације

 • - Врсте и нивои студија
 • На Техничком факултету у Бору се изводе:

  - основне академске студије - студије првог степена, које трају четири године и чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;

  - дипломске академске - master студије - студије другог степена, које трају једну годину и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;

  - докторске академске студије - студије трећег степена, које трају три године и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова.

 • - Обим студија
 • Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова (Европски Систем Преноса Бодова), а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.

  Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40 - часовне радне недеље током једне школске године.

  Укупно ангажовање студента састоји се од: активне наставе (предавања, вежбе, практична настава, теренска настава, консултације, презентације, пројекти и сл....), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршног рада, добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Факултета на пројектима од значаја за локалну заједницу, других облика ангажовања (стручна пракса и сл.).

  Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године, нити већи од 900.

  Предмети су, по правилу, једносеместрални, тако да збир од 30 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40 – часовне радне недеље током једног семестра.

 • - Упис на студијски програм
 • Основне академске студије

  У прву годину студија првог степена које реализује Факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

  Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном испиту (до 60 бодова) према мерилима утврђеним Правилником о упису студената на академске студије првог степена на Техничком факултету у Бору, и конкурсом за упис на студијске програме.

  Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних основних академских студија може да се приликом пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата под А и под Б значи приоритет при сачињавању ранг листе. Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент полажу пријемни испит из предмета Основи економије или Математика.

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: Математика, Физика, Хемија или Основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

  Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максимални број бодова са пријемног испита (60).

  Без полагања пријемног испита може се уписати:

  • а) кандидат који има стечено високо образовање на академским студијама првог степена;
   б) студент друге године основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској установи, уколико се на основу признатих испита не може уписати у другу годину студија на изабраном студијском програму;
   в) лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је претходно положило све прописане испите на првој години студија, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, а уколико се на основу признатих испита не може уписати у другу годину студија на изабраном студијском програму;
   г) страни држављанин.

  У претходно наведеним случајевима кандидати се могу уписати само као самофинансирајући студенти. Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 30.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Школарина за стране студенте износи 800 еура.

  Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије следећих докумената:
  • 1. сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
   2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
   3. извод из матичне књиге рођених;
   4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;
  Дипломске академске студије – master и докторске студије

  На студијске програме другог и трећег степена академских студија, који се организују на Техничком факултету у Бору, могу се уписати кандидати под условима, на начин и по поступку прописаним Правилником о условима, начину и поступку уписа на други и трећи степен академских студија на Техничком факултету у Бору и актима Факултета.
  Упис на дипломске академске студије – master и докторске студије врши се на основу заједничког јавног конкурса за упис на све акредитоване студијске програме Универзитета у Београду, који расписује Сенат Универзитета.
  Право пријаве на конкурс за упис на дипломске академске студије има лице које је:

  • - на овом Факултету стекло диплому која одговара завршеном I степену академских студија;
   - има на претходним нивоима студија положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијски програм за који се пријављује.

  На конкурс за упис на дипломске академске студије може се пријавити и кандидат који је завршио дипломске академске студије, са најмање 240 ЕСПБ бодова, или еквивалентне студије, на другом техничком факултету, и има на основним академским студијама положене испите из предмета који представљају предспрему потребну за студијски програм. За таквог кандидата по правилу се прописују допунски испити из предмета основних академских студија.

  Страни држављани се уписују на дипломске академске студије под истим условима у погледу школске спреме као и лица која су домаћи држављани. Испуњење услова се констатује на основу дипломе о стеченом образовању, као и садржаја студијског програма односно плана и програма завршених студија кандидата, без нострификације дипломе.
  Редослед кандидата за упис на други степен студија, утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходним студијама и дужине трајања студија, односно студирања.

  Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:

  • Број бодова = (Дужина претходног трајања студија година / Дужина студирања кандидата година)* Просечна оцена
  Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале.
  Школарина за дипломске академске студије износи 40.000 динара, а за стране студенте 1.600 еура.
  Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије има лице које је:
  • – на овом Факултету стекло диплому која одговара завршеном II степену академских студија (300 ЕСПБ);
   – има на претходним нивоима студија положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијски програм за који се пријављује;
   – зна бар један светски језик и
   – има довољну просечну оцену или остварене научне радове, и то:
   • - лице које има завршене основне и дипломске академске студије (мастер), са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама;
    - лице које има завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове;
    - лице које је стекло, или стекне VII-1 степен високог образовања према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико је завршило претходне нивое студија са просечном оценом најмање 8 (осам) или има остварене научне радове.

  Страни држављани се уписују на докторске студије под истим условима у погледу школске спреме као и лица која су домаћи држављани. Испуњење услова се констатује на основу дипломе о стеченом образовању, као и садржаја студијског програма односно плана и програма завршених студија кандидата, без нострификације дипломе.

  Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске студије утврђује се према бодовима који се израчунавају на основу дужине трајања студија (у годинама), односно студирања, просечне оцене и остварених научних резултата, на следећи начин:

  • Број бодова = (5,00 година / Дужина студирања кандидата) x Просечна оцена + Бодови занаучни рад
  Школарина за докторске академске студије износи 60.000 динара годишње, а за стране студенте 2.000 еура.
 • - Правила студија
 • При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања.

  Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ.

  Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова.

  Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом.

  Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.

  Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

  Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, има право да се и у наредној школској години финансира из буџета.

  Студет који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сам финансира студије.

  Студент који се сам финансира и који у току године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета.

  Правила студија су детаљно обухваћена Правилником о студирању на основним и дипломским академским студијама и Правилником о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука.

 • - Школска година
 • Факултет организује и изводи студије у току школске године која почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.

  Школска година има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите.

  Школска година се дели на јесењи и пролећни семестар, од којих сваки има, по правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите.

 • - Облици активне наставе
 • Активна настава остварује се кроз следеће облике: предавања, вежбе, консултације, стручну праксу, учешће студената у стручном и научном раду, менторски рад и друге сличне облике.

  Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду утврђеном годишњим програмом рада у настави.

  Присусто студената часовима је обавезно. На вежбама су дозвољена највише два изостанка по семестру. Обавезно је и подвргавање студената провери знања на часовима, ради стицања предиспитних поена.

  Облици активне наставе, предиспитних обавеза и провере знања прописани су Правилником о наставној делатности.

 • - Оцењивање
 • Рад студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у поенима.

  Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 100 поена.

  Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту.

  Од укупног броја поена, најмање 30, а највише 70 поена мора бити предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе).

  Успех студента на испиту изражава се оценoм од 5 - није положио, до 10(одличан). Оцена 5 - није положио, се не уписује у индекс.

  Оцену даје наставник, односно испитна комисија.

  Оцена на испиту формира се збиром броја поена остварених у свим облицима наставних обавеза.

  Позитивна оцена се, по правилу, стиче уколико су све наставне обавезе оцењене позитивно.

  Студент има право приговора на оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није обављен у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета, у року од 36 часова од добијања оцене.

  Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке.

  Оцењивање на испиту прописано је Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту.

 • - Испитни рокови и начин полагања испита
 • Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.

  Накнадни испитни рок се организује пре почетка наредне школске године.

  На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе утврђене планом и програмом извођења наставе.

  Испити могу бити теоријски и практични, а полажу се, у складу са студијским програмом, само писмено, само усмено, или писмено и усмено.

  Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.

  Испити се пријављују према распореду који објављује Студентска служба, а најкасније пет дана пре испитног рока.

  Испит из истог предмета може се полагати највише три пута у току једне школске године.

 • - Упис на вишу годину студија
 • Студент се сваке школске године, при упису, опредељује за предмете из студијског програма, при чему може уписати само оне предмете за које је стекао предуслов по студијском програму.

  Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ бодова, али не више од 90 ЕСПБ бодова, са циљем бржег завршавања студија и ширег образовања.

  Студент стиче право уписа на вишу годину студија када у складу са студијским програмом стекне могућност да упише предмете у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова, предвиђене студијским програмом за наредну годину студија.

  Студент који није испунио обавезе може наставити студије тако што ће поново уписати студијске обавезе које није испунио у претходној години.

 • - Стручна пракса
 • На основним академским студијама стручна пракса се обавља у осмом семестру у привредној или научно-истраживачкој организацији или установи у обиму од најмање 60 часова. Стручну праксу организују катедре на начин који је најприкладнији за студента и катедрама технички најизводљивији. Време извођења стручне праксе је такође прилагодљиво могућностима катедре и студента – може се организовати преко лета или одређеним даном у седмици у току осмог семестра у периоду од фебруара до јуна месеца.

 • - Мировање права и обавеза студената
 • Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и дослужења војног рока, неге властитог детета до годину дана живота, одржавања трудноће, припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство - када има статус врхунског спортисте.

  Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року.

 • - Дисциплинска одговорност студената
 • Студент одговара за повреду студентских обавеза у складу са Правилником о дисциплинској одговорности студента на Техничком факултету у Бору.

 • - Завршни рад
 • Основне академске студије и дипломске студије завршавају се полагањем свих испита предвиђених студијским програмом и израдом и одбраном завршног рада.

  Завршни део докторских студија је израда и одбрана докторске дисертације.

  Број бодова којим се исказује завршни рад улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

 • - Престанак статуса студента
 • Статус студента престаје ако студент не заврши студије до истека двоструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма. У рок се не рачуна одобрено време мировања права и обавеза.

  Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија за један семестар, ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; ако му на дан истека рока за завршетак студија остаје неостварених највише 15 ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија; ако је у току трајања студија започео и завршио други студијски програм, на истом или на вишем степену, на Универзитету или на другом универзитету у земљи или у иностранству.

  Статус студента престаје и у случају завршетка студија, исписивања са студија, неуписивања школске године, изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

 • - Стручни, академски и научни називи
 • Студент који заврши основне академске студије, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова,тиче стручни назив „инжењер 4г.“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

  Студент који заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани инжењер–master са назнаком звања другог степена академских студија одговарајућег студијског програма, односно одговарајуће области.

  Студент докторских студија који је успешно одбранио докторску дисертацију, стиче научни назив „доктор наука“ – са назнаком одговарајуће научне области, право на диплому о завршеним докторским студијама, као и сва права која му тиме по закону припадају. У додатку дипломе наводи се изборно подручје Студијског програма које је студент завршио.

 • - Исправе о завршеним студијама
 • Студенту који је завршио студије издаје се диплома којом се потврђује завршетак студија.

  Уз диплому се издаје и додатак дипломи.

  На захтев студента, Факултет може издати уверење о савладаном делу студијског програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о постигнутим резултатима.

  Диплома, додатак дипломи и уверење о савладаном делу студијског програма јесу јавне исправе.

  Диплому и додатак дипломи потписују декан Факултета и ректор Универзитета у Београду.

 • - Промоција
 • Диплома се, по правилу, уручује на промоцији. Промоција је свечани чин уручења дипломе о завршеним студијама.

  Промоцију лица која су завршила основне и дипломске академске студије врши декан Факултета, а у случају његове спречености, продекан Факултета.

  Промоцију лица која су завршила докторске академске студије врши ректор Универзитета у Београду, а у случају његове спречености, проректор Универзитета.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.