Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Studijski programi Rudarsko inženjerstvo Metalurško inženjerstvo Tehnološko inženjerstvo Inženjerski menadžment Raspored časova Raspored ispita Bibliotečki fond Korisne informacije Ispitna pitanja
Nastava

Korisne informacije

 • - Vrste i nivoi studija
 • Na Tehničkom fakultetu u Boru se izvode:

  - osnovne akademske studije - studije prvog stepena, koje traju četiri godine i čijim se završetkom stiče 240 ESPB bodova;

  - diplomske akademske - master studije - studije drugog stepena, koje traju jednu godinu i čijim se završetkom stiče 60 ESPB bodova;

  - doktorske akademske studije - studije trećeg stepena, koje traju tri godine i čijim se završetkom stiče 180 ESPB bodova.

 • - Obim studija
 • Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova (Evropski Sistem Prenosa Bodova), a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova.

  Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40 - časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

  Ukupno angažovanje studenta sastoji se od: aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktična nastava, terenska nastava, konsultacije, prezentacije, projekti i sl....), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnog rada, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici, organizovanog od strane Fakulteta na projektima od značaja za lokalnu zajednicu, drugih oblika angažovanja (stručna praksa i sl.).

  Ukupan broj časova aktivne nastave ne može biti manji od 600 časova u toku školske godine, niti veći od 900.

  Predmeti su, po pravilu, jednosemestralni, tako da zbir od 30 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40 – časovne radne nedelje tokom jednog semestra.

 • - Upis na studijski program
 • Osnovne akademske studije

  U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje Fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

  Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova) prema merilima utvrđenim Pravilnikom o upisu studenata na akademske studije prvog stepena na Tehničkom fakultetu u Boru, i konkursom za upis na studijske programe.

  Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu osnovnih osnovnih akademskih studija može da se prilikom prijave na konkurs izjasni za dva studijska programa (pod A i pod B). Redosled želja kandidata pod A i pod B znači prioritet pri sačinjavanju rang liste. Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na studijskom programu Inženjerski menadžment polažu prijemni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije ili Matematika.

  Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne akademske studije na ostalim studijskim programima polažu prijemni ispit po izboru iz jednog od predmeta: Matematika, Fizika, Hemija ili Osnovi ekonomije, o čemu se izjašnjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs.

  Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, ne polaže prijemni ispit, već po tom osnovu stiče maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita (60).

  Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati:

  • a) kandidat koji ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
   b) student druge godine osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi, ukoliko se na osnovu priznatih ispita ne može upisati u drugu godinu studija na izabranom studijskom programu;
   v) lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova, a ukoliko se na osnovu priznatih ispita ne može upisati u drugu godinu studija na izabranom studijskom programu;
   g) strani državljanin.

  U prethodno navedenim slučajevima kandidati se mogu upisati samo kao samofinansirajući studenti. Visina školarine za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, iznosi 30.000 dinara i može se uplatiti u 10 jednakih mesečnih rata. Školarina za strane studente iznosi 800 eura.

  Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:
  • 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
   2. diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
   3. izvod iz matične knjige rođenih;
   4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita;
  Diplomske akademske studije – master i doktorske studije

  Na studijske programe drugog i trećeg stepena akademskih studija, koji se organizuju na Tehničkom fakultetu u Boru, mogu se upisati kandidati pod uslovima, na način i po postupku propisanim Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upisa na drugi i treći stepen akademskih studija na Tehničkom fakultetu u Boru i aktima Fakulteta.
  Upis na diplomske akademske studije – master i doktorske studije vrši se na osnovu zajedničkog javnog konkursa za upis na sve akreditovane studijske programe Univerziteta u Beogradu, koji raspisuje Senat Univerziteta.
  Pravo prijave na konkurs za upis na diplomske akademske studije ima lice koje je:

  • - na ovom Fakultetu steklo diplomu koja odgovara završenom I stepenu akademskih studija;
   - ima na prethodnim nivoima studija položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijski program za koji se prijavljuje.

  Na konkurs za upis na diplomske akademske studije može se prijaviti i kandidat koji je završio diplomske akademske studije, sa najmanje 240 ESPB bodova, ili ekvivalentne studije, na drugom tehničkom fakultetu, i ima na osnovnim akademskim studijama položene ispite iz predmeta koji predstavljaju predspremu potrebnu za studijski program. Za takvog kandidata po pravilu se propisuju dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija.

  Strani državljani se upisuju na diplomske akademske studije pod istim uslovima u pogledu školske spreme kao i lica koja su domaći državljani. Ispunjenje uslova se konstatuje na osnovu diplome o stečenom obrazovanju, kao i sadržaja studijskog programa odnosno plana i programa završenih studija kandidata, bez nostrifikacije diplome.
  Redosled kandidata za upis na drugi stepen studija, utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na prethodnim studijama i dužine trajanja studija, odnosno studiranja.

  Broj ostvarenih bodova izračunava se na sledeći način:

  • Broj bodova = (Dužina prethodnog trajanja studija godina / Dužina studiranja kandidata godina)* Prosečna ocena
  Dužina trajanja studija, odnosno studiranja, kao i prosečna ocena, računaju se zaokruživanjem na dve decimale.
  Školarina za diplomske akademske studije iznosi 40.000 dinara, a za strane studente 1.600 eura.
  Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje je:
  • – na ovom Fakultetu steklo diplomu koja odgovara završenom II stepenu akademskih studija (300 ESPB);
   – ima na prethodnim nivoima studija položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijski program za koji se prijavljuje;
   – zna bar jedan svetski jezik i
   – ima dovoljnu prosečnu ocenu ili ostvarene naučne radove, i to:
   • - lice koje ima završene osnovne i diplomske akademske studije (master), sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama;
    - lice koje ima završene diplomske akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove;
    - lice koje je steklo, ili stekne VII-1 stepen visokog obrazovanja prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko je završilo prethodne nivoe studija sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) ili ima ostvarene naučne radove.

  Strani državljani se upisuju na doktorske studije pod istim uslovima u pogledu školske spreme kao i lica koja su domaći državljani. Ispunjenje uslova se konstatuje na osnovu diplome o stečenom obrazovanju, kao i sadržaja studijskog programa odnosno plana i programa završenih studija kandidata, bez nostrifikacije diplome.

  Rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske studije utvrđuje se prema bodovima koji se izračunavaju na osnovu dužine trajanja studija (u godinama), odnosno studiranja, prosečne ocene i ostvarenih naučnih rezultata, na sledeći način:

  • Broj bodova = (5,00 godina / Dužina studiranja kandidata) x Prosečna ocena + Bodovi zanaučni rad
  Školarina za doktorske akademske studije iznosi 60.000 dinara godišnje, a za strane studente 2.000 eura.
 • - Pravila studija
 • Pri upisu svake školske godine student se opredeljuje za predmete iz studijskog programa. Studijskim programom se propisuje koji su predmeti obavezni za određenu godinu studiranja.

  Student koji se finansira iz budžeta opredeljuje se za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 60 ESPB.

  Student koji se sam finansira opredeljuje se, u skladu sa studijskim programom, za onoliko predmeta koliko je potrebno da se ostvari najmanje 37 ESPB bodova.

  Polaganjem ispita student stiče određeni broj ESPB bodova u skladu sa studijskim programom.

  Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet.

  Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

  Student koji se finansira iz budžeta i koji je u toku školske godine, u okviru upisanog studijskog programa, po položenim ispitima stekao 60 ESPB bodova, ima pravo da se i u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

  Studet koji se finansira iz budžeta i koji u toku školske godine ostvari manje od 60 ESPB bodova, može nastaviti studije u statusu studenta koji sam finansira studije.

  Student koji se sam finansira i koji u toku godine ostvari 60 ESPB bodova iz tekuće godine studijskog programa, može da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta.

  Pravila studija su detaljno obuhvaćena Pravilnikom o studiranju na osnovnim i diplomskim akademskim studijama i Pravilnikom o studiranju na doktorskim studijama i sticanju zvanja doktora nauka.

 • - Školska godina
 • Fakultet organizuje i izvodi studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra i traje 12 kalendarskih meseci.

  Školska godina ima 42 radne nedelje, od čega 30 nastavnih nedelja i 12 nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

  Školska godina se deli na jesenji i prolećni semestar, od kojih svaki ima, po pravilu, 15 nastavnih nedelja i šest nedelja za konsultacije, pripremu ispita i ispite.

 • - Oblici aktivne nastave
 • Aktivna nastava ostvaruje se kroz sledeće oblike: predavanja, vežbe, konsultacije, stručnu praksu, učešće studenata u stručnom i naučnom radu, mentorski rad i druge slične oblike.

  Predavanja, vežbe i konsultacije se održavaju svake nedelje u semestru prema rasporedu utvrđenom godišnjim programom rada u nastavi.

  Prisusto studenata časovima je obavezno. Na vežbama su dozvoljena najviše dva izostanka po semestru. Obavezno je i podvrgavanje studenata proveri znanja na časovima, radi sticanja predispitnih poena.

  Oblici aktivne nastave, predispitnih obaveza i provere znanja propisani su Pravilnikom o nastavnoj delatnosti.

 • - Ocenjivanje
 • Rad studenta u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se u poenima.

  Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti 100 poena.

  Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu.

  Od ukupnog broja poena, najmanje 30, a najviše 70 poena mora biti predviđeno za aktivnosti i provere znanja u toku semestra (predispitne obaveze).

  Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 - nije položio, do 10(odličan). Ocena 5 - nije položio, se ne upisuje u indeks.

  Ocenu daje nastavnik, odnosno ispitna komisija.

  Ocena na ispitu formira se zbirom broja poena ostvarenih u svim oblicima nastavnih obaveza.

  Pozitivna ocena se, po pravilu, stiče ukoliko su sve nastavne obaveze ocenjene pozitivno.

  Student ima pravo prigovora na ocenu dobijenu na ispitu, ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta, u roku od 36 časova od dobijanja ocene.

  Ukoliko se usvoji prigovor studenta, student ponovo polaže ispit u roku od tri dana od dana prijema odluke.

  Ocenjivanje na ispitu propisano je Pravilnikom o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu.

 • - Ispitni rokovi i način polaganja ispita
 • Ispitni rokovi su: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.

  Naknadni ispitni rok se organizuje pre početka naredne školske godine.

  Na ispit može izaći student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze utvrđene planom i programom izvođenja nastave.

  Ispiti mogu biti teorijski i praktični, a polažu se, u skladu sa studijskim programom, samo pismeno, samo usmeno, ili pismeno i usmeno.

  Ispiti su javni i student ima pravo, ako polaže usmeno, da zahteva prisustvo javnosti.

  Ispiti se prijavljuju prema rasporedu koji objavljuje Studentska služba, a najkasnije pet dana pre ispitnog roka.

  Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta u toku jedne školske godine.

 • - Upis na višu godinu studija
 • Student se svake školske godine, pri upisu, opredeljuje za predmete iz studijskog programa, pri čemu može upisati samo one predmete za koje je stekao preduslov po studijskom programu.

  Posebno uspešnim studentima može se omogućiti upis i više od 60 ESPB bodova, ali ne više od 90 ESPB bodova, sa ciljem bržeg završavanja studija i šireg obrazovanja.

  Student stiče pravo upisa na višu godinu studija kada u skladu sa studijskim programom stekne mogućnost da upiše predmete u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova, predviđene studijskim programom za narednu godinu studija.

  Student koji nije ispunio obaveze može nastaviti studije tako što će ponovo upisati studijske obaveze koje nije ispunio u prethodnoj godini.

 • - Stručna praksa
 • Na osnovnim akademskim studijama stručna praksa se obavlja u osmom semestru u privrednoj ili naučno-istraživačkoj organizaciji ili ustanovi u obimu od najmanje 60 časova. Stručnu praksu organizuju katedre na način koji je najprikladniji za studenta i katedrama tehnički najizvodljiviji. Vreme izvođenja stručne prakse je takođe prilagodljivo mogućnostima katedre i studenta – može se organizovati preko leta ili određenim danom u sedmici u toku osmog semestra u periodu od februara do juna meseca.

 • - Mirovanje prava i obaveza studenata
 • Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza, u slučaju teže bolesti, upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci, odsluženja i dosluženja vojnog roka, nege vlastitog deteta do godinu dana života, održavanja trudnoće, priprema za olimpijske igre, svetsko ili evropsko prvenstvo - kada ima status vrhunskog sportiste.

  Student koji je bio sprečen da polaže ispit zbog bolesti ili odsustva zbog stručnog usavršavanja u trajanju od najmanje tri meseca, može polagati ispit u prvom narednom roku.

 • - Disciplinska odgovornost studenata
 • Student odgovara za povredu studentskih obaveza u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenta na Tehničkom fakultetu u Boru.

 • - Završni rad
 • Osnovne akademske studije i diplomske studije završavaju se polaganjem svih ispita predviđenih studijskim programom i izradom i odbranom završnog rada.

  Završni deo doktorskih studija je izrada i odbrana doktorske disertacije.

  Broj bodova kojim se iskazuje završni rad ulazi u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija.

 • - Prestanak statusa studenta
 • Status studenta prestaje ako student ne završi studije do isteka dvostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa. U rok se ne računa odobreno vreme mirovanja prava i obaveza.

  Studentu se, na lični zahtev, može produžiti rok za završetak studija za jedan semestar, ako je u toku studija ispunjavao uslove za odobravanje mirovanja prava i obaveza, a to pravo nije koristio, odnosno nije ga iskoristio u trajanju koje mu je, s obzirom na okolnosti, moglo biti odobreno; ako mu na dan isteka roka za završetak studija ostaje neostvarenih najviše 15 ESPB bodova potrebnih za završetak studija; ako je u toku trajanja studija započeo i završio drugi studijski program, na istom ili na višem stepenu, na Univerzitetu ili na drugom univerzitetu u zemlji ili u inostranstvu.

  Status studenta prestaje i u slučaju završetka studija, ispisivanja sa studija, neupisivanja školske godine, izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.

 • - Stručni, akademski i naučni nazivi
 • Student koji završi osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova,tiče stručni naziv „inženjer 4g.“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

  Student koji završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv diplomirani inženjer–master sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija odgovarajućeg studijskog programa, odnosno odgovarajuće oblasti.

  Student doktorskih studija koji je uspešno odbranio doktorsku disertaciju, stiče naučni naziv „doktor nauka“ – sa naznakom odgovarajuće naučne oblasti, pravo na diplomu o završenim doktorskim studijama, kao i sva prava koja mu time po zakonu pripadaju. U dodatku diplome navodi se izborno područje Studijskog programa koje je student završio.

 • - Isprave o završenim studijama
 • Studentu koji je završio studije izdaje se diploma kojom se potvrđuje završetak studija.

  Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi.

  Na zahtev studenta, Fakultet može izdati uverenje o savladanom delu studijskog programa, koje sadrži podatke o nivou, prirodi i sadržaju studija, kao i o postignutim rezultatima.

  Diploma, dodatak diplomi i uverenje o savladanom delu studijskog programa jesu javne isprave.

  Diplomu i dodatak diplomi potpisuju dekan Fakulteta i rektor Univerziteta u Beogradu.

 • - Promocija
 • Diploma se, po pravilu, uručuje na promociji. Promocija je svečani čin uručenja diplome o završenim studijama.

  Promociju lica koja su završila osnovne i diplomske akademske studije vrši dekan Fakulteta, a u slučaju njegove sprečenosti, prodekan Fakulteta.

  Promociju lica koja su završila doktorske akademske studije vrši rektor Univerziteta u Beogradu, a u slučaju njegove sprečenosti, prorektor Univerziteta.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.