Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu
Istorijat

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine kao Rudarsko-metalurški fakultet sa dva odseka – rudarskim i metalurškim. Odluku o osnivanju doneo je Narodni odbor Sreza Zaječar 17. maja 1961. godine. Na predlog Saveta Univerziteta u Beogradu ovu odluku je 15. juna 1961. godine potvrdilo Izvršno veće Narodne republike Srbije. Iste godine, 3. oktobra, Fakultet u Boru počeo je sa radom kao samostalna ustanova u okviru Univerziteta u Beogradu.


Odluka o osnivanju fakulteta tadašnji izgled zgrade fakulteta prva izdata diploma

Odluka o osnivanju fakulteta, tadašnji izgled zgrade fakulteta i prva izdata diploma


Nastava na Fakultetu je 1961. godine otpočela na četiri smera: na rudarskom odseku na smeru za eksploataciju ležišta mineralnih sirovina i smeru za pripremu mineralnih sirovina, a na metalurškom odseku na smeru za ekstraktivnu metalurgiju i smeru za prerađivačku metalurgiju. Godine 1971. sa radom je otpočeo i smer za mašinstvo u rudarstvu i metalurgiji. Promenom Statuta Fakulteta 1977. godine smer za mašinstvo u rudarstvu i metalurgiji je prerastao u mašinski odsek sa smerovima: mašinstvo u rudarstvu i mašinstvo u metalurgiji. Iste godine od nadležnih republičkih organa je dobijena saglasnost za otvaranje dva nova odseka: odseka za neorgansku tehnologiju i odseka za više obrazovanje radnika. Ovako proširena delatnost Fakulteta, koju je pratio odgovarajući naučno-istraživački rad, dovela je do nužne promene naziva Fakulteta u Tehnički fakultet u Boru. Ovaj naziv Fakultet nosi od decembra 1978. godine.

Godine 1985. ukinut je odsek za više obrazovanje radnika i prekinut upis na mašinskom odseku, koji je potpuno prestao sa radom 1992. godine. Promenom Statuta Fakulteta 2002. godine otvoreni su novi odseci na Fakultetu, i to: odsek za industrijski menadžment, odsek za industrijsku informatiku i odsek za elektromašinstvo. Godine 2007. prekinut je upis na odseku za elektromašinstvo, a 2008. godine i na odseku za industrijsku informatiku.

Poslediplomske studije se na Fakultetu organizuju od školske 1974/75. godine u vidu specijalističkih i magistarskih studija i izrade i odbrane doktorskih disertacija.

Godine 2007. Fakultet je akreditovan kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, rudarstvo, tehnologija i menadžment, čime je ispunio uslove za prijavu akreditacije doktorskih studija.
Godine 2008. Fakultet je podneo prijavu za akreditaciju studijskih programa: rudarsko inženjerstvo (osnovne akademske i diplomske akademske studije), metalurško inženjerstvo (osnovne akademske, diplomske akademske i doktorske akademske studije), tehnološko inženjerstvo (osnovne akademske, diplomske akademske i doktorske akademske studije) i inženjerski menadžment (osnovne akademske, diplomske akademske i doktorske akademske studije).
Godine 2009. Fakultet je dobio akreditaciju svih navedenih nivoa studija u okviru sva tri studijska programa.

Prvi student je na Fakultetu diplomirao 1965. godine. Od osnivanja do danas, na Fakultetu je diplomiralo više od 2850 studenata na osnovnim akademskim studijama, dok je na master akademskim studijama diplomiralo 180 studenata. Specijalističke studije je završilo 20 studenata, magistarske studije 160 studenata, a doktorske disertacije je odbranilo 119 kandidata.

Diplomirani inženjeri Tehničkog fakulteta u Boru danas rade kao istaknuti
stručnjaci i naučni radnici u zemlji i inostranstvu.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.