Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Деканат Шефови одсека и катедри Савет факултета Наставно-научно веће Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету
Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета и чине га сви наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији.При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената, које бира Студентски парламент Факултета.

  Надлежност наставно-научног већа:

   • 1. одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
    2. предлаже Сенату Универзитета (у даљем тексту: Сенат) студијске програме, укључујући и студијске програме за стицање заједничке дипломе;
    3. припрема предлоге за Сенат о питањима наставне, научне и стручне делатности
    4. предлаже Сенату списак ужих научних области;
    5. предлаже Сенату матичност Факултета;
    6. ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
    7. ближе уређује услове и начин остваривања студијских програма на даљину који се изводе на Факултету;
    8. одлучује о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова;
    9. утврђује заједно са деканом јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научно-истраживачког рада;
    10. одлучује о питањима стратегије развоја Факултета;
    11. уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
    12. даје предлог Сенату за расписивање конкурса за уписивање на студије;
    13. даје предлог Сенату о броју студената за упис на прву годину студијског програма који се финансира из буџета;
    14. утврђује број студената који се уписују на студијске програме који се организују на Факултету;
    15. предлаже Сенату предмете за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних студија;
    16. утврђује предлог одлуке о оснивању или укидању катедара или одсека;
    17. предлаже Сенату признавање страних високошколских исправа и спроводи поступак признавања;
    18. предлаже нормативе и стандарде рада Факултета;
    19. доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
    20. предлаже Савету усвајање извештаја о пословању и годишњем обрачуну;
    21. предлаже Савету усвајање плана о коришћењу средстава за инвестиције;
    22. предлаже Савету доношење одлуке о висини школарине за наредну школску годину за студијске програме који се изводе на Факултету;
    23. предлаже Савету план јавних набавки
    24. утврђује предлог Статута Факлутета;
    25. утврђује предлог кандидата за декана
    26. покреће поступак за разрешење декана и продекана;
    27. одређује комисије и доноси одлуке о извештајима за научну заснованост теме, као и о извештајима о оцени специјалистичких радова и докторских дисертација;
    28. бира представнике у органима Универзитета
    29. бира чланове Савета Факултета из реда запослених у настави;
    30. прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
    31. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената;
    32. предлаже кандидате за додељивање звања професор емеритус;
    33. доноси одлуку о ангажовању наставника и сарадника са других факултета и о  позивању гостујућих професора, професора емеритуса и других истакнутих научника и стручњака за учествовање у остваривању дела наставно-научне делатности Факултета, на предлог катедре;
    34. планира политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника;
    35. врши распоред наставника и сарадника за извођење наставе, на предлог катедре;
    36. даје сагласност за ангажовање наставника и сарадника, на предлог катедре, за рад у настави у другим наставним институцијама ван Факултета;
    37. именује чланове, усмерава и прати рад комисија Већа Факултета;
    38. утврђује план издавачке делатноси Факултета;
    39. одлучује о условима, начину и поступку реализације програма образовања током
    читавог живота;
    40. подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
    41. одлучује о продужењу радног односа наставника који је навршио 65 година живота уз најмање 15 година стажа осигурања;
    42. покреће иницијативу за додељивање почасног доктората;
    43. предлаже промену статуса назива и седишта Факултета;
    44. утврђује предлог одлуке о оснивању центра за трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационихјединица у складу са  Законом и овим Статутом;
    45. доноси пословник о свом раду;
    46. доноси општа акта Факултета која спадају у његову надлежност, у складу са Законом, овим Статутом и другим прописима;
    47. обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Факултета;

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.