Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Dekanat Šefovi odseka i katedri Savet fakulteta Nastavno-naučno veće Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu
Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga svi nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu.
Dekan je predsednik Nastavno-naučnog veća Fakulteta po funkciji.Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Nastavno-naučnog veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira Studentski parlament Fakulteta.

  Nadležnost nastavno-naučnog veća:

   • 1. odlučuje o pitanjima nastave, naučne i stručne delatnosti Fakulteta;
    2. predlaže Senatu Univerziteta (u daljem tekstu: Senat) studijske programe, uključujući i studijske programe za sticanje zajedničke diplome;
    3. priprema predloge za Senat o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti
    4. predlaže Senatu spisak užih naučnih oblasti;
    5. predlaže Senatu matičnost Fakulteta;
    6. bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Fakultetu;
    7. bliže uređuje uslove i način ostvarivanja studijskih programa na daljinu koji se izvode na Fakultetu;
    8. odlučuje o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;
    9. utvrđuje zajedno sa dekanom jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta nastave i usavršavanje naučno-istraživačkog rada;
    10. odlučuje o pitanjima strategije razvoja Fakulteta;
    11. uređuje uslove i način upisa kandidata na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje Fakultet;
    12. daje predlog Senatu za raspisivanje konkursa za upisivanje na studije;
    13. daje predlog Senatu o broju studenata za upis na prvu godinu studijskog programa koji se finansira iz budžeta;
    14. utvrđuje broj studenata koji se upisuju na studijske programe koji se organizuju na Fakultetu;
    15. predlaže Senatu predmete za polaganje prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih studija;
    16. utvrđuje predlog odluke o osnivanju ili ukidanju katedara ili odseka;
    17. predlaže Senatu priznavanje stranih visokoškolskih isprava i sprovodi postupak priznavanja;
    18. predlaže normative i standarde rada Fakulteta;
    19. donosi standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta Fakulteta;
    20. predlaže Savetu usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjem obračunu;
    21. predlaže Savetu usvajanje plana o korišćenju sredstava za investicije;
    22. predlaže Savetu donošenje odluke o visini školarine za narednu školsku godinu za studijske programe koji se izvode na Fakultetu;
    23. predlaže Savetu plan javnih nabavki
    24. utvrđuje predlog Statuta Fakluteta;
    25. utvrđuje predlog kandidata za dekana
    26. pokreće postupak za razrešenje dekana i prodekana;
    27. određuje komisije i donosi odluke o izveštajima za naučnu zasnovanost teme, kao i o izveštajima o oceni specijalističkih radova i doktorskih disertacija;
    28. bira predstavnike u organima Univerziteta
    29. bira članove Saveta Fakulteta iz reda zaposlenih u nastavi;
    30. prati međunarodnu saradnju Fakulteta i donosi odgovarajuće odluke;
    31. utvrđuje mere za podsticanje razvoja izrazito uspešnih i darovitih studenata;
    32. predlaže kandidate za dodeljivanje zvanja profesor emeritus;
    33. donosi odluku o angažovanju nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i o  pozivanju gostujućih profesora, profesora emeritusa i drugih istaknutih naučnika i stručnjaka za učestvovanje u ostvarivanju dela nastavno-naučne delatnosti Fakulteta, na predlog katedre;
    34. planira politiku zapošljavanja i angažovanja nastavnika i saradnika;
    35. vrši raspored nastavnika i saradnika za izvođenje nastave, na predlog katedre;
    36. daje saglasnost za angažovanje nastavnika i saradnika, na predlog katedre, za rad u nastavi u drugim nastavnim institucijama van Fakulteta;
    37. imenuje članove, usmerava i prati rad komisija Veća Fakulteta;
    38. utvrđuje plan izdavačke delatnosi Fakulteta;
    39. odlučuje o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom
    čitavog života;
    40. podnosi zahtev za proveru ispunjenja obaveza Fakulteta u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
    41. odlučuje o produženju radnog odnosa nastavnika koji je navršio 65 godina života uz najmanje 15 godina staža osiguranja;
    42. pokreće inicijativu za dodeljivanje počasnog doktorata;
    43. predlaže promenu statusa naziva i sedišta Fakulteta;
    44. utvrđuje predlog odluke o osnivanju centra za transfer tehnologije, inovacionog centra, poslovno-tehnološkog parka i drugih organizacionihjedinica u skladu sa  Zakonom i ovim Statutom;
    45. donosi poslovnik o svom radu;
    46. donosi opšta akta Fakulteta koja spadaju u njegovu nadležnost, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim propisima;
    47. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Fakulteta;

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.