Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Основни подаци Историјат Организација Управа Деканат Шефови одсека и катедри Савет факултета Наставно-научно веће Особље Библиотека Минералошка збирка Седнице Савета, ННВ и  Изборног већа Извештаји, одлуке  и  остала документа Локација и просторни план Факултета Информатор о раду
О Факултету
Савет Факултета

Савет Факултета је орган управљања Факултета, има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач (Република Србија), док 4 члана бира Студентски парламент Факултета.

Од 15 чланова представника Факултета, 13 чланова су из реда наставног особља и 2 из реда ненаставног особља.

  Чланови Савета из реда наставника су:

   • 1. проф. др Драгослав Гусковић - Председник Савета
   • 2. проф. др Витомир Милић - Подпредседник Савета
   • 3. проф. др Милан Трумић
   • 4. проф. др Саша Стојадиновић
   • 5. проф. др Весна Грекуловић
   • 6. проф. др Срба Младеновић
   • 7. проф. др Снежана Милић
   • 8. проф. др Снежана Шербула
   • 9. проф. др Слађана Алагић
   • 10. проф. др Ђорђе Николић
   • 11. проф. др Предраг Ђорђевић
   • 12. доц. др Марија Панић
   • 13. доц. др Ненад Милијић

  Чланови Савета из реда ненаставних радника су:

   • 1. Саша Трифуновић, књижничар
   • 2. Добринка Трујић, стручнотехнички сарадник у лабораторији

  Чланови Савета које именује оснивач (Република Србија) су:

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.

  Чланови Савета из реда студената су:

   • 1. Стеван Стојадиновић, Одсек за рударско инжењерство
   • 2. Стефан Никорић, Одсек за металуршко инжењерство
   • 3. Дејан Рашковић, Одсек за технолошко инжењерство
   • 4. Братислав Павловић, Одсек за инжењерски менаџмент

  Надлежности Савета:

   • 1. доноси Статут Факултета;
    2. бира и разрешава декана и продекане;
    3. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
    4. доноси финансијски план Факултета, на предлог Већа Факултета;
    5. усваја извештаје о пословању и годишњи обрачун, на предлог Већа Факултета;
    6. разматра извештај о финансијском пословању;
    7. подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
    8. усваја план коришћења средстава за инвестиције, на предлог Већа Факултета;
    9. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
    10. усваја годишњих план јавних набавки
    11. доноси годишњи програм рада Факултета;
    12. доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на предлог Већа Факултета;
    13. доноси одлуку о висини школарине, на предлог Већа Факултета;
    14. разматра питања студентског стандарда и даје предлоге надлежним органима за унапређивање стања у тој области;
    15. доноси пословник о свом раду и друга општа акта која спадају у његову надлежност;
    16. одлучује о статусној промени, промени назива и седишта Факултета;
    17. врши избор експертног ревизора финансијског пословања;
    18. оснива центре за трансфер технологије, иновационе центре, пословно-технолошке паркове, фондације и фондове у складу са Законом и овим Статутом;
    19. именује представнике Факултета у органима управљања организација чији је оснивач Универзитет;
    20. обавља и друге послове утврђене Статутом Универзитета и Факултета;

Савет може образовати сталне и повремене комисије као стручна и саветодавна тела.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.