Mapa sajta Latinica Ћирилица English Kontakt
Tehnički fakultet u Boru
Vojske Jugoslavije 12, 19210 Bor
telefon/faks (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
O Fakultetu Naučno istraživački rad Izdavaštvo Upravljanje kvalitetom Akreditacija
Nastava Međunarodna saradnja Naučni skupovi Samoevaluacija Normativna akta
Naslovna strana
Osnovni podaci Istorijat Organizacija Uprava Dekanat Šefovi odseka i katedri Savet fakulteta Nastavno-naučno veće Osoblje Biblioteka Mineraloška zbirka Sednice Saveta, NNV i  Izbornog veća Izveštaji, odluke  i  ostala dokumenta Lokacija i prostorni plan Fakulteta Informator o radu
O Fakultetu
Savet Fakulteta

Savet Fakulteta je organ upravljanja Fakulteta, ima 27 članova, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, 8 članova imenuje osnivač (Republika Srbija), dok 4 člana bira Studentski parlament Fakulteta.

Od 15 članova predstavnika Fakulteta, 13 članova su iz reda nastavnog osoblja i 2 iz reda nenastavnog osoblja.

  Članovi Saveta iz reda nastavnika su:

   • 1. prof. dr Dragoslav Gusković - Predsednik Saveta
   • 2. prof. dr Vitomir Milić - Podpredsednik Saveta
   • 3. prof. dr Milan Trumić
   • 4. prof. dr Saša Stojadinović
   • 5. prof. dr Vesna Grekulović
   • 6. prof. dr Srba Mladenović
   • 7. prof. dr Snežana Milić
   • 8. prof. dr Snežana Šerbula
   • 9. prof. dr Slađana Alagić
   • 10. prof. dr Đorđe Nikolić
   • 11. prof. dr Predrag Đorđević
   • 12. doc. dr Marija Panić
   • 13. doc. dr Nenad Milijić

  Članovi Saveta iz reda nenastavnih radnika su:

   • 1. Saša Trifunović, knjižničar
   • 2. Dobrinka Trujić, stručnotehnički saradnik u laboratoriji

  Članovi Saveta koje imenuje osnivač (Republika Srbija) su:

   • 1.
   • 2.
   • 3.
   • 4.

  Članovi Saveta iz reda studenata su:

   • 1. Stevan Stojadinović, Odsek za rudarsko inženjerstvo
   • 2. Stefan Nikorić, Odsek za metalurško inženjerstvo
   • 3. Dejan Rašković, Odsek za tehnološko inženjerstvo
   • 4. Bratislav Pavlović, Odsek za inženjerski menadžment

  Nadležnosti Saveta:

   • 1. donosi Statut Fakulteta;
    2. bira i razrešava dekana i prodekane;
    3. bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Saveta;
    4. donosi finansijski plan Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;
    5. usvaja izveštaje o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Veća Fakulteta;
    6. razmatra izveštaj o finansijskom poslovanju;
    7. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
    8. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Veća Fakulteta;
    9. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
    10. usvaja godišnjih plan javnih nabavki
    11. donosi godišnji program rada Fakulteta;
    12. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Veća Fakulteta;
    13. donosi odluku o visini školarine, na predlog Veća Fakulteta;
    14. razmatra pitanja studentskog standarda i daje predloge nadležnim organima za unapređivanje stanja u toj oblasti;
    15. donosi poslovnik o svom radu i druga opšta akta koja spadaju u njegovu nadležnost;
    16. odlučuje o statusnoj promeni, promeni naziva i sedišta Fakulteta;
    17. vrši izbor ekspertnog revizora finansijskog poslovanja;
    18. osniva centre za transfer tehnologije, inovacione centre, poslovno-tehnološke parkove, fondacije i fondove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
    19. imenuje predstavnike Fakulteta u organima upravljanja organizacija čiji je osnivač Univerzitet;
    20. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Univerziteta i Fakulteta;

Savet može obrazovati stalne i povremene komisije kao stručna i savetodavna tela.

PIB: 100629192; M.br.: 07130210; Tekući račun: 840-1478666-37
©Sva prava zadržava Tehnički fakultet u Boru, 2010.