КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА


У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ


(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у складу са терминима које ће дефинисати Универзитет у Београду и који ће бити благовремено постављени на овој страници.

СЛОБОДНА МЕСТА

Студијски програмНа терет буџетаСамофинансирајући
Рударско инжењерство113
Металуршко инжењерство72
Технолошко инжењерство408
Инжењерски менаџмент6117
Укупно11930

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 19. и 20. септембра 2022. године од 08 – 14 часова (понедељак и уторак), а објављивање листе пријављених кандидата (списак кандидата за полагање испита), у уторак 20. септембра 2022. године, у 16 часова.

Напомена: Календар може бити накнадно промењен, у складу са околностима.

Број пријављених кандидата на факултетима Универзитета у Београду можете пратити путем адресе http://www.bg.ac.rs/sr/upis/upis.php

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту
 • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности
 • решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре)

Обрасце потребне за пријаву на конкурс можете преузети са следећих линкова:

Пријавни лист
Избор студијског програма
Изјава о коришћењу личних података
Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022 године

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају и документацију која показује да имају право конкурисања по одговарајућем програму.

Кандидати – страни држављани приликом пријаве достављају и извод из матичне књиге рођених.

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима.

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/22. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири хиљаде) динара по пријављеном предмету.

Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37 са позивом на број: 153

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета основи економије или математика.

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: математика, физика, хемија или основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се предмет на коме је остварио најбољи успех.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности.

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Успех кандидата који су завршили међународну матуру се утврђује се тако што се просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са 2, што износи минималних 8, а максималних 20 бодова, а успех на међународној матури вреднује сеса максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна оцена 45 вреднује се са 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Кандидатима који су у трећем и четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, из предмета који се полаже на пријемном испиту може се признати максималан број бодова из тог предмета.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит је могуће полагати из следећих предмета:

 • Основа економије
 • Физике
 • Математике или
 • Хемије

Кандидат на пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.

Пријемни испит из основа економије полагаће се 21. септембра 2022. године од 9 часова.
Пријемни испит из физике полагаће се 21. септембра 2022. године од 12 часова.
Пријемни испит из математике полагаће се 22. септембра 2022. године од 9 часова.
Пријемни испит из хемије полагаће се 22. септембра 2022. године од 12 часова.

Напомена: Календар може бити накнадно промењен, у складу са околностима.

ТЕРМИНИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 • Објављивање резултата: 22. септембра 2022. године до 16 часова, на прелиминарној ранг листи
 • Примедбе на прелиминарну ранг листу: 23.09.2022. године, од 8 до 12 часова
 • Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 24.09.2022. године, до 12 часова
 • Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 25.09.2022. године, до 12 часова
 • Доношење решења по жалби (Декан): 26.09.2022. године, до 12 часова
 • Објављивање коначнe ранг листe Факултета: 26.09.2022. године у 14 часова
 • Објављивање коначнe ранг листе Универзитета: најкасније до 29.09.2022. године

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СПРЕМАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 Математика, физика, хемија
 Основи економике пословања

РАНГ ЛИСТЕ

Биће објављено накнадно.

Коначне ранг листе:

Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент

Нерангирани кандидати

Објављено 23. септембра 2022. године у 12.12 часова.

Прелиминарне ранг листе:

Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент

Нерангирани кандидати

Објављено 22. септембра 2022. године у 13.24 часова.

Листе кандидата по успеху из средње школе:

Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент

Објављено 20. септембра 2022. године у 14.04 часова.

Рударско инжењерство
Металуршко инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент

- ромска национална мањина

- лица са инвалидитетом

Нерангирани кандидати

УПИС СТУДЕНАТА

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

ТЕРМИНИ ВЕЗАНИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Напомена: Календар може бити накнадно промењен, у складу са околностима.

Упис кандидата који су стекли право уписа у статусу буџетског студента обавиће се 27.09.2022. , у времену од 08 - 14 часова. Кандидати који се не упишу у року одређеном за упис кандидата на терет буџета, могу се касније уписати на терет буџета само у оквиру прозивке која ће се обавити 14.09.2022. године.

Дана 14.09.2022. године уписују се кандидати који су стекли право уписа у статусу буџетског студента померањем на Коначним ранг листама по студијским програмима, за онолико места колико кандидата није дошло на упис у претходна два дана. Право уписа имају они кандидати који су присутни на прозивци у 08 часова, а која се врши по редоследу на Коначним ранг листама по студијским програмима.

Дана 14.09.2022. године уписују се кандидати који су стекли право уписа у статусу самофинансирајућег студента, у времену од 09 - 12 часова.

Упис кандидата: сви кандидати који су стекли право уписа (буџет и самофинансирање) уписују се 27. септембра 2022. године (по поступку уписа у прву годину основних академских студија школске 2022/2023. године),у времену од 8 - 14 часова .

У случају да су остале непопуњене уписне квоте, дана 27.09.2022. године у времену од 8 - 14 часова , могу се уписати и кандидати који су положили пријемни испит из предмета: математика, физика, хемија или основи економије на неком од факултета Универзитета у Београду.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид
 • извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе приликом пријаве)
 • попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету)
 • индекс (факултет обезбеђује индексе)
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере
 • по потреби и друге доказе

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

* Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (образац ШВ- 20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, износи 1.100,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Факултета:

840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

На прву годину основних академских студија може се без пријемног испита уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16)
 2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет. Студент другог универзитета, односно друге самосталневисокошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета
 4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице из претходног става може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће факултета.

Лице доставља:

 1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис
 2. захтев  за  признавање  испита,  уверење  о  положеним испитима, опис (садржај) положених  испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању  или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита 15. октобар 2022. године.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и други кандидати, ако му се призна стечена страна школска исправа.

Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања.

Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2021/22. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак.

Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској.

Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна страна школска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству.

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом.

Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија, као и упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2022. године.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетскoм центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку андидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.

КОНТАКТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

Војске Југославије 12
19210 Бор

телефон: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
факс: 030/421-078

E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs