Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

О ФАКУЛТЕТУ

Технички факултет у Бору, jeдини факултет Универзитета у Београду лоциран ван седишта универзитета, основан је 1961. године као одговор на изражене потребе за високообразованим кадром из области рударства и металургије у време динамичног развоја Рударско-топионичарског басена Бор.

Делатност Техничког факултета у Бору обухвата поље техничко-технолошких наука, а студије на овој високошколској установи организоване су у оквиру следећих студијских програма, акредитованих 2020. године:

Наставни кадар, који данас изводи наставу на Факултету ,чине већином познати и признати научни радници код нас и у свету, са високим индексом цитирања. Ова чињеница указује да компетентност наставника овог Факултета гарантује високи квалитет будућег кадра, почев од дипломираних инжењера до доктора наука.

Факултет организује и друге врсте усавршавања дипломираних стручњака при чему највећи значај имају семинари за иновације знања организованих према ускостручним областима и уз ангажовање најкомпетентнијих предавача из ових области.

Поред образовања, делатност Факултета усмерена је и на научно-истраживачки рад, којим су обухваћена фундаментална, развојна и примењена истраживања, а резултат тога су бројни штампани радови у иностранству и земљи, монографије, студије, пројекти, и др.

У оквиру богате издавачке делатности, Факултет издаје и два међународна часописа. Након више од три деценије, часопис “Гласник рударства и металургије”, 1997. године прераста у међународни часопис Journal of Mining and Metallurgy, са две секције А – Mining и B – Metallurgу, а од 2009. године, секција B – Metallurgу се налази на Science Citation Indeх Eхpanded листи. Други међународни часопис  који Факултет издаје од 2006. године је Serbian Journal of Management.

Технички факултет у Бору је и организатор неколико научних скупова:
 • International October Conference on Mining and Metallurgy, као међународни научни скуп се организује од 2002. године, проистекао је из Октобарског саветовања рудара и металурга – најстарији научни скуп са традицијом од 45 година који Технички факултет у Бору организује у сарадњи са Институтом за рударство и металургију из Бора
 • Еcological Truth and Environmental Research, као међународни скуп се организује од 2010. године (у периоду од 2010. до 2017. године под именом Ecological Truth), проистекао је из Еколошке истине – скупа националног значаја са међународним учешћем, који се организује од 1992. године у сарадњи са Заводом за заштиту здравља „Тимок“ из Зајечара, Центром за пољопривредна и технолошка истраживања из Зајечара и Друштвом Младих истраживача из Бора
 • International May Conference on Strategic Management, као међународни скуп се организује од 2013. године, проистекао је из Мајске конференције о стратегијском менаџменту, скупа националног значаја са међународним учешћем који се организује од 2005. године
 • International Mineral Processing and Recycling Conference, скуп који се организује од 2006. године. У почетку се организовао као национални скуп са међународним учешћем (Симпозијум о рециклажним технологијама и одрживом развоју – СРТОР), а задњих година прераста у међународни научни скуп са садашњим именом.
 • International Symposium on Environmental and Material Flow Management, међународни научни скуп који се организује од 2011. године у сарадњи са Машинским факултетом Универзитета у Зеници (БиХ) и University of Applied Sciences Trier, Environmental Campus Birkenfeld (Germany)

Факултет има и развијену међународну сарадњу са многобројним универзитетима у свету, што кроз заједничке пројекте и друге видове кооперације, нуди могућност студентима и наставницима Факултета да се значајније укључе у процесе мобилности карактеристичне за савремени европски  и светски високообразовни простор.

Ради подстицања научно-стручног ваннаставног ангажовања студената, Факултет сваке године организује и Смотру научно-истраживачких студентских радова, а при њему је 1992. основан Клуб студената истраживача “1902”. Такође, студенти факултета су и активни учесници Технологијада, Рударијада, Менаџеријада, где поред презентовања резултата својих научних истраживања, показују и свој високо развојени спортски дух.

На крају овог кратког прегледа основних података, треба истаћи да, у складу са својом мисијом и визијом, Технички факултет у Бору континуирано спроводи зацртану политику квалитета у свим својим делатностима, што има за циљ стално унапређење и остваривање највишег нивоа квалитета у складу са основним задацима и циљевима:

Основни задаци
 • задовољење потреба корисника (студената) у домену основних, академских и докторских студија, као и посебних програма стручног усавршавања, давањем адекватног одговора на исказане потребе у окружењу за овом врстом образовања;
 • реализација научно-истраживачких пројеката, самостално или у сарадњи са другим институцијама из земље и иностранства;
 • примена развојних техничко-технолошких решења у пракси;
 • пружање консалтинг услуга корисницима код нас и у свету;
 • организовање научно-стручних скупова националног и међународног значаја;
 • издавање публикација националног и међународног значаја,
 • публиковање научних резултата у националним и водећим светским часописима;
 • стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима.
Основни циљеви
 • стално унапређење процеса образовања на свим нивоима и развојем студијских програма који ће бити прилагођени савременим светским достигнућима у науци и развоју образовног процеса;
 • стално унапређење научног рада и пласирање постигнутих резултата у водећим светским часописима са SCI листе;
 • повезивање и стварање мреже у образовном и научном европском простору са најуспешнијима да би се заузело што боље место у друштву најбољих;
 • развијање компетенција код дипломираних студената у складу са најбољом светском праксом у циљу њихове ефективне и ефикасне интеграције у савремене научне, привредне и друштвене токове;
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у окружењу у циљу решавања техничких проблема и подстицаја развоја;
 • стално усавршавање образовног процеса у складу са најбољом светском праксом да би се обезбедила хоризонтална и вертикална проходност студената у складу са Болоњском декларацијом;
 • стално унапређивање система менаџмента квалитетом;
 • обезбеђивање свих неопходних ресурса потребних за реализацију постављених циљева.
Информације о упису    030 422 375