Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Технички факултет у Бору у оквиру своје делатности, поред образовања, интензивно развија и научно-истраживачки рад и сарадњу са привредом као основну поставку развоја и осавремењивања високошколске наставе. Ова делатност се самостално реализује у оквиру Факултета од 1974. године, најпре у оквиру тада конституисаних Завода (Завод за рударство, Завод за Металургију, Завод за Машинство и Завод за неорганску технологију) за обављање научно-истраживачког рада, а касније на нивоу целог факултета, који се тренутно у организационом смислу посматра као јединствена научно-истраживачка јединица.

Факултет је 2007. године акредитован за обављање научно-истраживачке делатности од стране Министарства науке.
О досадашњем научно-истраживачком раду на Техничком факултету у Бору најбоље говори податак да је у педесетогодишњем периоду од 1961. до 2011. године, урађено 1177 националних пројеката финансираних од стране привреде и одговарајућих државних институција, 13 међународних пројеката, објављено 407 радова у часописима међународног значаја (ЈЦР), те валоризовано 12 техничко-развојних решења и патената. О квалитету наведеног сведочи и број цитата радова наших истраживача у часописима са СЦИ листе, који расте из године у годину – нпр., за 2009. годину – 107 и за 2010. годину – 146.

У периоду од 2007. године до 2016. године, Технички факултет у Бору је остварио своје присуство на 235 домаћих и 62 инострана пројекта, као и на 127 пројеката из привреде. Такође, у овом периоду публиковано је и 404 радова у домаћим и 602 рада у иностраним часописима уз укупно остварену цитираност у часописима са импакт фактором (JCR листа) од 2189 цитата.

Преглед броја пројеката и радова у периоду од 2007. до 2016. године

У оквиру научно-истраживачке делатности, Факултет обавља и развија научни рад самостално или у сарадњи са другим научним институцијама и привредом на националном и међународном нивоу, и то у области фундаменталних и примењених истраживања, израде пројеката, елабората, ревизија и рецензија, припреме и израде техничке документације и техничких прегледа, као и усавршавања постојећих и нових научних достигнућа у области рударства, металургије, неорганске технологије, инжењерског менаџмента, и сродних области.

Програм развоја НИР

Технички факултет у Бору остварује јединство образовног и научно-истраживачког рада и трансфера знања. Факултет је оријентисан на фундаментална и примењена истраживања у оквиру националних и међународних пројеката. Садржај и резултати научних истраживања и стручних активности усклађени су са сврхом и циљевима високошколске установе, при чему се стечена знања укључују у наставни процес.

Факултет подстиче наставно особље да се активно бави научноистраживачким радом и да објављује резултате тог рада, тако што обезбеђује и одржава научно-истраживачку опрему, остварује међународну сарадњу, развија информациони систем, издаје научне књиге и публикације и организује међународне и домаће научне скупове, набавља научну и стручну литературу и обезбеђује приступ електронским научним базама података.

Поставке и смернице даљег развоја НИР-а на Техничком факултету у Бору дефинисани су кроз:

Програм развоја научно-истраживачког рада за период 2023-2027. године

Програм развоја научног подмлатка за период 2023-2027. године

Програм развоја научно-истраживачког рада за период 2019-2023. године

Програм развоја научног подмлатка за период 2019-2023. године

Програм развоја научно-истраживачког рада за период 2015-2019. године

Програм развоја научног подмлатка за период 2015-2019. године

Програм развоја научно-истраживачког рада за период 2011-2015. године

Програм развоја научног подмлатка за период 2011-2015. године

Актуелни пројекти

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у периоду 2011-2018.

Пројекти за потребе привреде у периоду 2015-2018.

Међународни пројекти у периоду 2015-2018.

Списак пројеката

Пројекти финансирани од стране Министарства просвете и науке Републике Србије у периоду 2011-2014.

Пројекти за потребе привреде у току 2011.

Међународни пројекти у току 2011.

Национални пројекти финансирани од стране државних институција и привредe у периоду 1961-2011.

Међународни пројекти у периоду 1961-2011.

Понуда услуга
 • фундаментална, развојна и примењена истраживања у следећим областима:
 • рударство (експлоатација лежишта минералних сировина, припрема минералних сировина)
 • рециклажне технологије и одрживи развој
 • металургија (екстрактивна металургија, прерађивачка металургија)
 • нови материјали
 • неорганска хемијска технологија
 • заштита животне средине)
 • инжењерски менаџмент
 • развој и пројектовање технологија
 • решавање еколошке проблематике
 • иновација знања
 • консултантске услуге
 • лабораторијске услуге
 • компјутерске услуге
 • припрема и обрада текста
 • обрада експерименталних података
 • штампа
 • израда презентација и програма
 • обука кадрова за коришћење рачунара
 • издавачка делатност
Информације о упису    030 422 375