Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

УПРАВА

Надлежности и одговорности органа управљања и органа пословођења су дефинисани Статутом Факултета.

Органи пословођења Факултета су декан и продекани. Факултет има четири продекана, од којих три наставника и једног студента. Орган управљања на Факултету је Савет Факултета, има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач (Република Србија), док 4 члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета, 13 чланова су из реда наставног особља и 2 из реда ненаставног особља. Стручни органи Факултета су Наставно-научно веће и Изборно веће.

Руководство Техничког факултета у Бору за мандатни период 2019-2022.

Декан Факултета
проф. др Нада Штрбац
dekan@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за материјално-финансијско пословање
проф. др Јовица Соколовић
prodekan.fin@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за наставу 
проф. др Драган Манасијевић
prodekan.nas@tfbor.bg.ac.rs
Продекан за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
проф. др Милован Вуковић 
prodekan.nir@tfbor.bg.ac.rs
Студент продекан

studprodekan@tfbor.bg.ac.rs

Савет Факултета

Чланови Савета из реда наставника
 1. проф. др Драгослав Гусковић – Председник Савета
 2. проф. др Снежана Милић – Заменик председник Савета
 3. проф. др Грозданка Богдановић
 4. проф. др Саша Стојадиновић
 5. проф. др Весна Грекуловић
 6. проф. др Срба Младеновић
 7. проф. др Дејан Петровић
 8. проф. др Марија Петровић Михајловић
 9. проф. др Слађана Алагић
 10. проф. др Ђорђе Николић
 11. проф. др Предраг Ђорђевић
 12. доц. др Марија Панић
 13. доц. др Ненад Милијић
Чланови Савета из реда ненаставних радника
 1. Саша Трифуновић, књижничар
 2. Миомир Воза, стручнотехнички сарадник у лабораторији
Чланови Савета које именује оснивач (Република Србија)
 1. проф. др Милан Јанић
 2. др Стојан Митровић
 3. мр Јовица Радисављевић
 4. Горан Станковић
 5. Срђан Станојевић
 6. Милован Божовић
 7. Драган Жикић
 8. Александра Стојковић Николић
Чланови Савета из реда студената
 1. Јанко Јовановић
 2. Валерија Куцић
 3. Милан Момчиловић

Наставно-научно веће и Изборно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета и чине га сви наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа учествује 20% представника студената, које бира Студентски парламент Факултета.