Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору

Упис

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за уписи ако је остварио најмање 30 бодова.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид
 • извод из матичне књиге рођених (факултет, односно Универзитет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе приликом пријаве)
 • попуњен образац ШВ-20 (образац се попуњава и електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету)
 • индекс (факултет обезбеђује индексе)
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm
 • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере
 • по потреби и друге доказе

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

* Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (образац ШВ- 20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, износи 1.100,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Факултета:

840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

На прву годину основних академских студија може се без пријемног испита уписати:

 1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016)
 2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи, односно који је положио све предмете прве године студија предвиђене наставним планом основних студија по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), под условима које прописује факултет, односно Универзитет
 3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета, под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку утврђеним општим актима факултета
 4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм..

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно-научно веће факултета.

Лице доставља:

 1. писани захтев за упис
 2. захтев  за  признавање  испита,  уверење  о  положеним испитима, опис (садржај) положених  испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању  или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове поступка

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

Када су у питању особе које прикажу страну високошколску исправу којом се доказује савладани део студијсі‹ог програма на страној високошколској установи у циљу конкурисања за упис на студијске програме академских и интегрисаних и мастер академских студија, а у складу са чланом 96 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 214/2020, 21 7/2020, 230/2021, 232/2022, 233/2022, 236/2022, 241/2022, 243/2022, 244/2023 и 245/2023), неопходно је да поступак признавања покрену најкасније до 1. јуна 2024. године ради утврђивања права на упис по наведеном основу.

Приликом пријаве на конкурс подносе се диплома и додатак дипломи, односно уверење о дипломирању са уверењем о положеним испитима издатим од стране акредитоване високошколске установе и студијског програма.

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет има просторне и друге услове о чему одлучује декан.

Рок за завршетак уписа кандидата који се уписују без пријемног испита је 14. октобар 2024. године.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и други кандидати, ако му се призна стечена страна школска исправа.

Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања.

Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2023/24. години стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

Држављани Републике Србије који имају страну средњошколску исправу стечену у школској 2023/2024. години и који имају решење о признавању дипломе или потврду о започетом поступку признавања могу конкурисати за упис у оквиру квоте дефинисане за основна буџетска места утврђена Одлуком Владе и у оквиру првог уписног рока. У овом случају кандидати не могу конкурисати за посебна буџетска места утврђена Одлуком Владе у другом уписном року.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак.

Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској.

Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству.

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Канцеларији за студенте са инвалидитетом на телефон 065 3031 261 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Канцеларија за студенте са инвалидитетом налази се на адреси Булевар Зорана Ђинђића 123б.

Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом.

Упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија, као и упис у наредне школске године основних и интегрисаних студија на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Особа која жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са инвалидитетом приликом конкурисања за упис на жељени студијски програм подноси, поред обавезне конкурсне документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину основних и интегрисаних студија на Универзитету применом афирмативне мере је 10. јун 2023. године.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Канцеларији за студенте са инвалидитетом, на прописаном обрасцу.

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме Универзитета у Београду и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, a које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку андидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.

Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине кроз Програм афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине.

Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку Националног савета ромске наицоналне мањине.

Информације о упису    030 422 375